SKLEP Z PAPUGAMI

jedyny taki

ZAPRASZAMY

Szczegółowy regulamin

Szczegółowy Regulamin Konkursu fotograficznego "Papuga Roku" na najlepsze zdjęcie papugi

(obowiązuje do 31 grudnia 2017)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór "Papugi Roku" spośród zdjęć udostępnionych przez Uczestników Konkursu na stronie Facebooka Sklepu z Papugami.

 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Sklep z Papugami w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 149, należący do firmy Centrum Egzotyki, NIP 521-143-21-99.

 

3. Konkurs organizowany jest na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników Facebooka ze wszystkich krajów świata, którzy są fanami Sklepu z Papugami (adres URL: http://www.facebook.com/sklepzpapugami).

 

4. Nie ma ograniczeń wiekowych dla Uczestników. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy z całego świata.

 

5. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony. Eliminacje każdej kolejnej edycji Konkursu trwają przez cały rok kalendarzowy.*  Finał edycji z danego roku jest rozstrzygany na początku kolejnego roku kalendarzowego.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

6. Aby przystąpić do Konkursu należy:

a) mieć status fana na stronie profilu Sklepu z Papugami, dostępnego w serwisie Facebook pod adresem:  https://www.facebook.com/sklepzpapugami

b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

c) wrzucić zdjęcie papugi na stronę Facebooka Sklepu z Papugami,

d) przy zdjęciu powinno znaleźć się imię papugi lub tytuł zdjęcia i informacja, że jest to zgłoszenie do Konkursu.

 

7. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niemoralne oraz elementy reklamy, a także zdjęcia zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia na niebezpieczeństwo zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu, a Użytkownik, który je zamieścił zostanie zablokowany.

 

8. W ramach eliminacji do Konkursu "Papuga Roku" w każdym miesiącu danego roku wybierana będzie "Papuga Miesiąca".

 

9. Uczestnik Konkursu może w każdym miesiącu wrzucić na stronę Facebooka Sklepu z Papugami dowolną ilość zdjęć papug. W przypadku, jeśli Uczestnik nie jest autorem zdjęcia, musi posiadać zgodę autora na jego wykorzystanie (czytaj pkt. 13 Regulaminu). Papuga przedstawiona na zdjęciu nie musi być własnością Uczestnika.

 

10. Tytuł "Papugi Miesiąca" otrzyma papuga, której zdjęcie zdobędzie największą liczbę polubień dodanych w danym miesiącu kalendarzowym. Przy wyborze "Papugi Miesiąca" polubienia różnych zdjęć tej samej papugi nie sumują się. "Papuga Miesiąca" zostanie ogłoszona na fan page'u Sklepu z Papugami i na PAPUGI.com.pl. Zwycięskich zdjęć nie wolno wrzucać ponownie, ale Uczestnik Konkursu może w kolejnych miesiącach ponownie wrzucić zdjęcie, które nie zwyciężyło w poprzednich miesiącach lub latach lub nowe zdjęcie tej samej papugi. Ta sama papuga może w każdym roku zostać kilkakrotnie "Papugą Miesiąca". Ilość głosów oddanych na "Papugi Miesiąca" nie będzie miała jednak wpływu na wybór "Papugi Roku." Decydować o tym będzie wyłącznie ilość polubień w głosowaniu finałowym.

 

11. Po zakończeniu roku kalendarzowego lista zwycięzców poszczególnych miesięcy zostanie ogłoszona przez Organizatora Konkursu na fan page'u Sklepu z Papugami. "Papugą Roku" zostanie papuga, której zdjęcie (lub zdjęcia z poszczególnych miesięcy) otrzyma największą liczbę polubień w ciągu 30 dób od daty ogłoszenia, przy czym każda kolejna doba rozpoczyna się o godzinie, o której lista zwycięzców została ogłoszona. Polubienia różnych zdjęć tej samej papugi w głosowaniu finałowym na "Papugę Roku" sumują się. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na fan page'u Sklepu z Papugami i PAPUGI.com.pl

 

12. Zwycięzca Konkursu "Papuga Roku" otrzyma od Sklepu z Papugami zestaw, w skład którego wchodzą: podstawowa karma dla papugi, podłoże do klatki, ekologiczna żerdź i papuzia zabawka - dopasowane do gatunku papugi na zwycięskim zdjęciu. Nagroda przyznawana jest za zdjęcie i jej wielkość nie zależy od ilości papug na zdjęciu. Odbiór nagrody w Sklepie z Papugami. Obowiązkiem zwycięzcy konkursu jest wcześniejsze skontaktowanie się z Organizatorem telefonicznie (+48 22 841 18 30) lub mailem (info@papugi.com.pl). Nagrody nie są wysyłane. Nagrodę można odebrać do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ogłoszenie wyniku.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13. Umieszczając swoje zgłoszenie na osi czasu Sklepu z Papugami, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

a) zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, a jeśli nie zostało wykonane przez niego samego - że posiada zgodę autora/właściciela zdjęcia do jego publikacji, w tym prawo do zgłaszania go do Konkursu;

b) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby i/lub wizerunków swoich dzieci utrwalonych na zdjęciu, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych na zdjęciu na wykorzystanie ich wizerunków i wizerunków ich papug;

c) posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;

d) wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora ze swoich zdjęć konkursowych (a jeśli nie jest ich autorem - że autor/właściciel zdjęć taką zgodę wyraził) w celach promocyjnych i komercyjnych w dowolnym czasie i formie oraz na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

-  wprowadzanie do obrotu oryginału lub egemplarzy, na których zdjęcie utrwalono;

-  rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wystawienie, wydruk, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

e) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych.

 

14. Organizator nie ponosi kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród.

 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

 

16. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis Facebook ani firmę z nim związaną. Facebook nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z wzięcia udziału w Konkursie.

 

17. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

­­­­­­­­­­­____________

* Eliminacje do edycji Konkusu "Papuga Roku 2014" trwały od daty ogłoszenia konkursu, tj. od 5.05.2014 roku do 31.12.2014 roku. W 2014 roku brak "Papugi Miesiąca Stycznia, Lutego, Marca i Kwietnia".