SKLEP Z PAPUGAMI

jedyny taki

ZAPRASZAMY

Szczegółowy regulamin

Szczegółowy Regulamin Konkursu filmowego "Papuzi Film Roku"na najlepszy film z papugą/papugami

 

(obowiązuje od 1 stycznia 2019)
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego filmu roku z papugą/papugami spośród filmów udostępnionych przez Uczestników Konkursu w grupie FB konkursu "Papuzi Filmowcy", której administratorem jest Papuzia Telewizja. Administrator może wyznaczyć dowolną liczbę liczbę administratorów pomocniczych i/lub moderatorów według własnego uznania.
 
2. Organizatorem Konkursu jest Papuzia Telewizja http://youtube.com/c/papuziatelewizja profil fb https://www.facebook.com/papuziatelewizja, należąca do firmy Centrum Egzotyki, NIP 521-143-21-99.
 
3. Konkurs organizowany jest na stronie serwisu Facebook.com w grupie FB “Papuzi Filmowcy” dla użytkowników Facebooka ze wszystkich krajów świata (adres URL: https://www.facebook.com/groups/1420436384742310/ )
 
 
4. Nie ma ograniczeń wiekowych dla Uczestników (czytaj pkt. 14 Regulaminu). W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy z całego świata. Administratorzy i Moderatorzy wyznaczeni przez Organizatora mogą zarówno brać udział w Konkursie, jak i w głosowaniu na swoich faworytów.
 
5. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony. Eliminacje każdej kolejnej edycji Konkursu trwają przez cały rok kalendarzowy. Finał edycji z danego roku jest rozstrzygany na początku kolejnego roku kalendarzowego.
 
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 
6. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
b) udostępnić swój film z papugą/papugami w grupie FB "Papuzi Filmowcy". W filmie mogą pojawiać się też osoby i inne zwierzęta. Tematem filmu powinny być sceny z codziennego życia papugi.
c) w poście Uczestnika przy filmie powinien znaleźć się tytuł filmu i/lub imię występującej w nim papugi/papug (jeśli je posiadają). W przypadku zgłaszania większej liczby filmów niż jeden, każdy film powinien być opublikowany w osobnym poście.
 
7. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niemoralne oraz elementy reklamy i sprzedaży, filmy zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia na niebezpieczeństwo, a także zgłoszenia o charakterze edukacyjnym i poradnikowym zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu, a Użytkownik, który je zamieścił zostanie pouczony, upomniany lub zablokowany.
 
8. W ramach eliminacji do Konkursu "Papuzi Film Roku" w każdym miesiącu danego roku członkowie grupy wybierają poprzez system polubień FB "Papuzi Film Miesiąca".
 
9. Uczestnik Konkursu może w każdym miesiącu udostępnić w grupie FB "Papuzi Filmowcy" dowolną ilość filmów tej samej papugi. Papuga i ew. inne zwierzęta przedstawione w filmie nie muszą być własnością Uczestnika, ale musi on posiadać zgodę ich właściciela na wykorzystanie ich wizerunków. W przypadku, jeśli Uczestnik nie jest autorem filmu, musi posiadać zgodę autora na jego wykorzystanie w Konkursie (czytaj pkt. 14 Regulaminu).
 
10. Długość i parametry filmu są bez ograniczeń. Preferowane są jednak filmy jak najlepszej jakości (nagrane poziomo i przy największym możliwym ustawieniu rozdzielczości kamery), gdyż tylko te filmy zostaną uhonorowane w ewentualnych filmach Organizatora podsumowujących konkurs i opublikowanych na kanale YT Papuzia Telewizja.
 
11. Tytuł "Papuziego Filmu Miesiąca" otrzyma film, który zdobędzie największą liczbę polubień dodanych w danym miesiącu kalendarzowym. "Papuzi Film Miesiąca" zostanie ogłoszony w grupie FB "Papuzi Filmowcy" i opublikowany na kanale YT Papuziej Telewizji http://youtube.com/c/papuziatelewizja . W konkursie można brać udział kilka razy w miesiącu i co miesiąc, ale nie wolno publikować ponownie tych samych filmów. Ilość głosów oddanych na "Film Miesiąca" nie będzie miała wpływu na wybór "Papuziego Filmu Roku." Decydować o tym będzie wyłącznie ilość polubień w głosowaniu finałowym na filmy poszczególnych miesięcy.
 
12. W przypadku opublikowania filmu w grupie FB "Papuzi Filmowcy" w komentarzu pod postem lub kilku klipów video w jednym poście, zgłoszenia nie będą dyskwalifikowane, ale liczyć będą się głosy (polubienia) dodane pod każdym pojedynczym filmem w poście, a nie polubienia dodane pod postem.
 
13. Po zakończeniu roku kalendarzowego lista zwycięzców poszczególnych miesięcy zostanie ogłoszona przez Organizatora Konkursu w grupie "Papuzi Filmowcy". "Papuzim Filmem Roku" zostanie film, który otrzyma największą liczbę polubień w ciągu 14 dób od daty ogłoszenia, przy czym każda kolejna doba rozpoczyna się o godzinie, o której lista zwycięzców została ogłoszona. Wynik Konkursu zostanie opublikowany w grupie "Papuzi Filmowcy".
 
14. Nagroda dla zwycięskiego Filmu Roku będzie ogłoszona w grupie do końca każdej bieżącej edycji konkursu, a zwycięzca w miarę możliwości powiadomiony. Jeśli w konkursie ogłoszona jest nagroda, obowiązkiem zwycięzcy konkursu jest skontaktowanie się z Organizatorem mailem (tv@papugi.info.pl) w ciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku konkursu i uzgodnienie szczegółów odbioru nagrody. Nagrody nie są wysyłane poza Unię Europejską.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
15. Umieszczając swoje zgłoszenie w grupie FB "Papuzi Filmowcy", Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:
a) zgłoszony do Konkursu film jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego filmu, a jeśli nie został on nagrany przez niego samego - że posiada zgodę autora/właściciela filmu do jego publikacji, w tym prawo do zgłaszania go do Konkursu;
b) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby i/lub wizerunków swoich dzieci utrwalonych w filmie, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych w filmie na wykorzystanie ich wizerunków i wizerunków ich papug;
c) posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;
d) wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatora ze swoich filmów konkursowych (a jeśli nie jest ich autorem - że autor/właściciel filmów taką zgodę wyraził) w celach promocyjnych i marketingowych, a w szczególności celach promocji filmu konkursowego i w filmie podsumowującym każdą edycję Konkursu, w dowolnym czasie i formie oraz na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzanie do obrotu oryginału lub kopii, na których film utrwalono;
- rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wystawienie, wydruk, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
e) w przypadku problemów technicznych z downloadem filmów Uczestnika z serwisu FB na komputer Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi pliki filmów zgłoszonych do Konkursu w uzgodniony sposób,
f) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych. W przypadku, gdy nagroda zostanie wysłana, Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej wspomnianej w pierwszym zdaniu.
g) w przypadku, jeśli jego film spełnia wymagania regulaminu organizowanego przez Organizatora drugiego konkursu Mistrzostwa Polski Ptaków Gadających “Papuzie Gadanie”, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego filmu również w tym konkursie.
 
16. Organizator nie ponosi kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród.
 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
 
18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis Facebook ani firmę z nim związaną. Facebook nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z wzięcia udziału w Konkursie.
 
19. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.