SKLEP Z PAPUGAMI

jedyny taki

ZAPRASZAMY

Szczegółowy regulamin

Szczegółowy Regulamin Konkursu filmowego "Papuzi Film Roku"na najlepszy filmik z papugą

 

(obowiązuje od 1 stycznia 2018)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego filmu roku z papugą/papugami spośród filmów udostępnionych przez Uczestników Konkursu w grupie FB konkursu "Papuzi Filmowcy", której administratorem jest Papuzia Telewizja. Administrator może wyznaczyć dowolną liczbę liczbę administratorów pomocniczych i/lub moderatorów według własnego uznania.

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody są Papuzia Telewizja i Sklep z Papugami w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 149, należące do firmy Centrum Egzotyki, NIP 521-143-21-99.

3. Konkurs organizowany jest na stronie serwisu Facebook.com w grupie FB “Papuzi Filmowcy” dla użytkowników Facebooka ze wszystkich krajów świata (adres URL: https://www.facebook.com/groups/142... )

4. Nie ma ograniczeń wiekowych dla Uczestników (czytaj pkt. 14 Regulaminu). W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy z całego świata. Administratorzy i Moderatorzy wyznaczeni przez Organizatora mogą zarówno brać udział w Konkursie, jak i w głosowaniu na swoich faworytów.

5. Czas trwania Konkursu jest nieograniczony. Eliminacje każdej kolejnej edycji Konkursu trwają przez cały rok kalendarzowy*. Finał edycji z danego roku jest rozstrzygany na początku kolejnego roku kalendarzowego.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

6. Aby przystąpić do Konkursu należy:

a) mieć status fana na stronie profilu Papuziej Telewizji, dostępnego w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/papuziatelewizja

b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu,

c) udostępnić swój film z papugą/papugami w grupie FB "Papuzi Filmowcy". W filmie mogą pojawiać się też osoby i inne zwierzęta. Tematem filmu powinny być sceny z codziennego życia papugi.

d) w poście Uczestnika przy filmie powinien znaleźć się tytuł filmu i/lub imię występującej w nim papugi/papug (jeśli je posiadają).

7. Zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niemoralne oraz elementy reklamy i sprzedaży, filmy zawierające sceny narażania jakiegokolwiek zwierzęcia na niebezpieczeństwo, a także filmy o charakterze poradnikowym, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu, a Użytkownik, który je zamieścił zostanie zablokowany.

8. W ramach eliminacji do Konkursu "Papuzi Film Roku" w każdym miesiącu danego roku członkowie grupy wybierają poprzez system polubień FB "Papuzi Film Miesiąca".

9. Uczestnik Konkursu może w każdym miesiącu udostępnić w grupie FB "Papuzi Filmowcy" dowolną ilość filmów tej samej papugi. Papuga i ew. inne zwierzęta przedstawione w filmie nie muszą być własnością Uczestnika. W przypadku, jeśli Uczestnik nie jest autorem filmu, musi posiadać zgodę autora na jego wykorzystanie (czytaj pkt. 14 Regulaminu).

10. Długość i parametry filmu są bez ograniczeń. Preferowane są jednak filmy jak najlepszej jakości (nagrane poziomo i przy największym możliwym ustawieniu rozdzielczości kamery), gdyż tylko te filmy zostaną uhonorowane w filmie Organizatora podsumowującym każdą edycję konkursu i opublikowanym na kanale YT Papuzia Telewizja. Kilka klipów video zamieszczonych w jednym poście liczą się jako całość, czyli jako jeden film.

11. Tytuł "Papuziego Filmu Miesiąca" otrzyma film, który zdobędzie największą liczbę polubień dodanych w danym miesiącu kalendarzowym. "Papuzi Film Miesiąca" zostanie ogłoszony w grupie FB "Papuzi Filmowcy", na fan page'u Sklepu z Papugami i na PAPUGI.com.pl. W konkursie można brać udział kilka razy w miesiącu i co miesiąc, ale nie wolno publikować ponownie tych samych filmów. Ilość głosów oddanych na "Film Miesiąca" nie będzie miała wpływu na wybór "Papuziego Filmu Roku." Decydować o tym będzie wyłącznie ilość polubień w głosowaniu finałowym na filmy poszczególnych miesięcy. W przypadku opublikowania kilku klipów video w jednym poście, liczą się głosy dodane pod postem, a nie pod pojedynczym video w tym poście.

12. Po zakończeniu roku kalendarzowego lista zwycięzców poszczególnych miesięcy zostanie ogłoszona przez Organizatora Konkursu w grupie "Papuzi Filmowcy" i na fan page'u Sklepu z Papugami. "Papuzim Filmem Roku" zostanie film, który otrzyma największą liczbę polubień w ciągu 30 dób od daty ogłoszenia, przy czym każda kolejna doba rozpoczyna się o godzinie, o której lista zwycięzców została ogłoszona. Wynik Konkursu zostanie opublikowany w grupie "Papuzi Filmowcy", na fan page'u Sklepu z Papugami i PAPUGI.com.pl

13. Zwycięzca Konkursu "Papuzi Film Roku" otrzyma od Sklepu z Papugami zestaw, w skład którego wchodzą: podstawowa karma dla papugi, podłoże do klatki, ekologiczna żerdź i papuzia zabawka - dopasowane do gatunku papugi Uczestnika Konkursu. Nagroda przyznawana jest za film i jej wielkość nie zależy od ilości papug występujących w filmie. Odbiór nagrody w Sklepie z Papugami. Obowiązkiem zwycięzcy konkursu jest wcześniejsze skontaktowanie się z Organizatorem telefonicznie (+48 22 841 18 30) lub mailem (biuro@papugi.com.pl). Nagrody nie są wysyłane. Nagrodę można odebrać do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ogłoszenie wyniku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Umieszczając swoje zgłoszenie w grupie FB "Papuzi Filmowcy", Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:

a) zgłoszony do Konkursu film jest jego własnością i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego filmu, a jeśli nie został on nagrany przez niego samego - że posiada zgodę autora/właściciela filmu do jego publikacji, w tym prawo do zgłaszania go do Konkursu;

b) wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku swojej osoby i/lub wizerunków swoich dzieci utrwalonych w filmie, a także, że posiada zgodę innych osób obecnych w filmie na wykorzystanie ich wizerunków i wizerunków ich papug;

c) posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, jeśli jest osobą niepełnoletnią;

d) wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe korzystanie przez Organizatora ze swoich filmów konkursowych (a jeśli nie jest ich autorem - że autor/właściciel filmów taką zgodę wyraził) w celach promocyjnych i komercyjnych, a w szczególności w filmie podsumowującym każdą edycję Konkursu, w dowolnym czasie i formie oraz na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których film utrwalono;

- rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wystawienie, wydruk, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

e) w przypadku problemów technicznych z downloadem filmów Uczestnika z serwisu FB na komputer Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi pliki filmów zgłoszonych do Konkursu w uzgodniony sposób,

f) w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie fotograficzne i filmowe swego wizerunku podczas odbioru nagrody i na wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych.

g) w przypadku, jeśli jego film spełnia wymagania regulaminu organizowanego przez Organizatora drugiego konkursu Mistrzostwa Polski Ptaków Gadających “Papuzie Gadanie”, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego filmu również w tym konkursie.

15. Organizator nie ponosi kosztów związanych z koniecznością zapłaty podatku od nagród.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis Facebook ani firmę z nim związaną. Facebook nie ponosi też odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wszelkie ewentualne roszczenia Uczestników, wynikające z wzięcia udziału w Konkursie.

18. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

------------------------

*Filmy zgłoszone przed 1 stycznia 2018 wezmą udział w głosowaniu na film stycznia 2018.